จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ 28 เมษายน 2565

    2022-05-10 13:46:35
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ วัดชลธารประสิทธิ์ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เพื่อให้พสกนิกร ได้ร่วมกันทำความดี เเสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จิตอาสาพระราชทานที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้ร่วมในกิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา และกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอย,ตัดหญ้า,ทำความสะอาด ในพื้นที่บริเวณวัดชลธารประสิทธิ์ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีฯ #ทรงพระเจริญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา