กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน จัดประชุมบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) เพื่อบูรณาการร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

    2022-05-11 14:43:34
    วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง (ALS) พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม ปรมี ชั้น 3 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา ในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ ที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค การสื่อสารและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการเสนอแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับการให้บริการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมี นายแพทย์ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา