อบจ.สงขลา สนับสนุนการจัดงานแห่ผ้าขึ้นห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุและพระพุทธไสยาสน์ ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีของท้องถิ่น

    2022-05-17 09:01:37
    วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชาพงษ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ ร่วมงานแห่ผ้าขึ้นห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุและพระพุทธไสยาสน์ ประจำปี 2565 ณ วัดจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานแห่ผ้าขึ้นห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุและพระพุทธไสยาสน์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ วัดจะทิ้งพระ เป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งด้านพระพุทธศาสนาและด้านประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานภายในวัด ซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัย และมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้าห่มพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุและพระพุทธไสยาสน์ การแห่ผ้าขึ้นห่มพระเจดีย์ฯ ซึ่งภายในองค์เจดีย์บรรจุพระมหาธาตุ ที่พระครูอโนมาทัสสีได้อัญเชิญมาจากลังกา และพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอนุฏฐานไสยาสน์ มีพระนามว่า พระเชตุพนพุทธไสยาสน์ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า พ่อเฒ่านอน และการสวดชัยมงคลคาถา นอกจากนี้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า และการแสดงมโนราห์เปิดงานอีกด้วย โครงการโดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม