สักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ประจำปี 2565

    2022-05-17 09:14:20
    วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายประ​พันธุ์​ ศรีสุวรรณ, นางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา​ โดยมีนายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์ กล่าวรายงาน ณ วัดเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดและฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เยาวชนและประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอกระแสสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ซึ่งมีคุณูปการต่อวัดเกาะใหญ่และอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นพระภิกษุผู้มีบุญญาบารมี และได้สร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพศรัทธา กราบไหว้บูชาอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน โครงการโดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประ​ชาสัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา