อบจ. สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

    2022-05-17 14:39:22
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลาเขตอำเภอเมืองสงขลา เขต 3 นายปรีชาพงษ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภา อบจ. สงขลา เขตอำเภอสทิงพระ ร่วมส่งมอบ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสทิงพระ อบจ.สงขา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสทิงพระ โดยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ ในเขตอำเภอเมืองสงขลา มีจำนวน 2 คน 1. นางละออง กูลประสิทธิ์ 2. นางเชย สุพรรณรัตน์ และ เขตอำเภอสทิงพระ มีจำนวน 6 คน 1. นางอุไร สุวรรณะ 2. นางจรินทร์ พูลสวัสดิ์ 3. นางจู้เหี้ยง รัชนี 4. นายสงบ แก้วขาว 5. นางสาวเล็ก ล่วนเนี่ยว 6. นางแหมะ จันทรรักษ์ ณ.อำเภอเมืองสงขลา // อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา