จังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะทำงานร่วมผู้เชี่ยวชาญ ICOMOS พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการเสนอพื้นที่เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

    2022-05-18 08:49:27
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานร่วมผู้เชี่ยวชาญ ICOMOS เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานเมืองเก่าสู่มรดกโลก ซึ่งนำเสนอโดย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม // และร่วมพิจารณาในเรื่องการเตรียมการรับการประเมินศักยภาพเบื้องต้นเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก จากผู้เชี่ยวชาญ ICOMOS ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2565 นำเสนอโดย ดร.จเร สุวรรณชาต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนายชนินทร์ สาครินทร์ จังหวัดสงขลา ได้ขับเคลื่อนกระบวนการเสนอพื้นที่เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก จัดทำโครงการ Upstream Process โดยมอบหมายภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ลงนามสัญญากับสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก ICOMOS กำหนดข้อมูลและลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 ถึง 28 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เพื่อประเมินศักยภาพเบื้องต้น ทั้งนี้จังหวัดสงขลา ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมผู้เชี่ยวชาญ ICOMOS เพื่อประเมินศักยภาพเบื้องต้นตามโครงการ Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก เพื่อให้การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญ ICOMOS มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน ศึกษาพื้นที่ ตลอดจนการหารือกับภาคส่วนต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธาน ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา #สงขลาสู่มรดกโลก #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา