อบจ. สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

    2022-05-18 14:22:32
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอนาหม่อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่อำเภอนาหม่อม โดยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับมอบสิ่งของช่วยเหลือ ในเขตอำเภอนาหม่อม มีจำนวน 7 คน 1. นายอั้น นิลสุวรรณ 2. นางเพียร นิลสุวรรณ 3. นางหนูเสริม สุวรรณศิลป 4. นางหนูพิน สุวรรณอ่อน 5. นางหนูทิ้ง ทองสมศรี 6. นางนวล สุวรรณโส 7. นางแคล้ว สุวรรณรัตน์ ณ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา #รวมพลังสร้างสุข โครงการโดย : กองสาธารณสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา