การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่ 1/2565

    2022-05-19 08:36:07
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1/2565 ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.1 องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ปีพ.ศ.2561 2.2 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ และกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำผ่านระบบ Thai Water Plan 2.3 การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การเลือกรองประธานกรรมการลุ่มน้ำ 3.2 การเสนอรายชื่อกรรมการลุ่มน้ำเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำใน กนช. 3.3 การพิจารณามอบหมายให้กรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประชุมกลุ่มย่อยพิจารณาจัดทำร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา