อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ" เพื่อปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานของบุคลากร อบจ.สงขลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

    2022-05-23 19:30:14
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ" // พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การอบรมสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ตลอดจนการปรับพื้นฐานกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน // โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ เข้ารับการอบรม // จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาครั้งนี้ อบจ.สงขลา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ รวมจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.) นางสาวสุพิชฌาย์ กลิ่นหอม // นิติกรชำนาญการ สำนักกฏหมายและระเบียบการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 2.) นางสาวพรสวรรค์ ศรีสุพรรรณ // ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน กองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3.) ดร.อุษณีย์ ทอย // ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา