โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2022-05-23 19:41:14
    กิจกรรมอบรมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2565 (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2) หัวข้อการบรรยาย - ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นางสาวพรสวรรค์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น // เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา // ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ภาพ - ข่าว