รองนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

    2022-05-27 09:51:21
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน ณ สมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : นายเปาซี ยะส๊ะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา