อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณจัดงาน “วันเกษตรตำบลแดนสงวน ประจำปี 2565”

    2022-05-27 09:54:06
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรตำบลแดนสงวน พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ โดยมี นายสายัณห์ สวัสดิ์ยานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดนสงวน กล่าวรายงาน ณ ลานชุมชนหูนบ – มาบหัวทีง หมู่ที่ 2 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ในตำบลแดนสงวน มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยการทำนาเป็นหลัก การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ มีการเกษตรเป็นหัวใจสำคัญ หากการเกษตรเกิดการพัฒนามีศักยภาพ ก็หมายถึงการดำรงชีวิตของ ของประชาชนก็ดีตามไปด้วย ซึ่งการที่จะพัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความคิด และความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอ โดยเฉพาะการหาความรู้และศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร จะเป็นแนวทางให้การพัฒนาการเกษตรประสบความสำเร็จ และนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ ในตำบลแดนสงวนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการพัฒนาจึงแบ่งกลุ่มพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งพื้นที่อำเภอระโนดจัดเป็นพื้นที่ โหนด นา เล ประกอบด้วยอำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง และอำเภอบางกล่ำ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เกษตรศักยภาพสูง เพื่อเป็นครัวของสงขลา และพื้นที่ความมั่นคงด้านอาหารทั้งบนบกและในทะเล การสมโภชแม่โพสพเป็นภูมิปัญญาและพิธีกรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งการสมโภชแม่โพสพของชาวอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จะทำหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านเชื่อว่าการสมโภชแม่โพสพเป็นการประกอบพิธีสดุดีแม่โพสพ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคล และเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้ทำนาประสบผลสำเร็จ ประเพณีสมโภชแม่โพสพ เกิดจากความเชื่อกันว่ามีเทพเจ้าเป็นเจ้าของมีอำนาจในการดลบันดาลให้ผู้ปลูกได้ผลผลิตมากหรือน้อย คือ " เจ้าแม่โพสพ " ฉะนั้นจะต้องทำพิธีถวายเครื่องเซ่นสังเวยให้แม่โพสพเพื่อความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแดนสงวนและตำบลใกล้เคียง ได้เล็งเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม การสมโภชแม่โพสพและพิธีทำขวัญข้าว ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ได้รับการสืบทอดกันมา เป็นระยะเวลายาวนานของชาวนาในเขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และเพื่อเป็นการขอบคุณแม่โพสพที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา เมื่อชาวนาเกี่ยวข้าวแล้วเหลือข้าว ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญข้าว #รวมพลังสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา