โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 กองการท่องเที่ยวและะกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-05-31 12:43:26
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565 โดยมีบุคลากรกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้านและคนสวน เข้ารับการอบรม การฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ และเกิดทักษะในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างถูกต้อง และสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน นอกสถานพยาบาลได้ ทั้งนี้ เพื้อให้บุคลากรกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.สงขลา ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมรวดเร็ว และถูกวิธี กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้ที่มาใช้บริการที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ และบ้านศรัทธา ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนในการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ โดยมี นายเมธา ราชพงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา