คณะกรรมการโยธา อบจ.สงขลา ประชุมหารือ และติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ลงพื้นที่ท่าแพขนานยนต์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เพื่อตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และพร้อมให้บริการประชาชนโดยเร็วที่สุด

    2022-06-02 08:55:56
    วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโยธา ครั้งที่ 3 / 2565 ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ เพื่อปรึกษาหารือ และติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ของ อบจ.สงขลา ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และในช่วงบ่าย คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า ในการดำเนินงานก่อสร้างท่าแพขนานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และจุดอื่น ๆ