รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรรถตู้พยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ผม 2565

    2022-06-02 14:07:27
    วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรรถตู้พยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ผม 2565 พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายพรชัย พานิชกรณ์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอเมืองสงขลา เขต 4 นางพิรญาณ์ เสนะพันธ์ุ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอนาทวี เขต 1 และ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 คัน เพื่อร่วมบูรณาการงานการแพทย์ฉุกเฉิน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัยได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา