อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

    2022-06-07 08:56:56
    วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลา บุคลากรหน่วยงานราชการในจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรม ป่าชายเลนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทั้งแหล่งรวมพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำนานาชนิด อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเลจากคลื่นลม และทำหน้าที่ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงการช่วยลดมลภาวะทางอากาศ ดูดซับมลพิษในแหล่งน้ำ ทำให้พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน จึงร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน (ป่าไม้ริมเล) บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยร่วมกันปลูกกล้าไม้โกงกางใบใหญ่จำนวน 1,500 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นอาหารของสัตว์น้ำ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรป่าชายเลนต่อไปในอนาคต ณ พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน ถนนสายติณสูลานนท์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา