ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting)

    2022-06-07 09:46:38
    วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประสานแผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) โดยมี นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สำหรับเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสงขลาต่อไป โดยมีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม และมี ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ #สงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา