อบจ.สงขลา ร่วมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หวังเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

    2022-06-10 09:18:48
    วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมี นายภูกิจ ปิติฑีรากุล วิทยากรจากศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา ศูนย์เครือข่าย อ.บางกล่ำ และนางกนกลักษณ์ มาระเสนา วิทยากรจากศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา อ.เมือง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชในตะกร้า นายวัชรพงษ์ แสงมณี เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา ต.บางเขียด อ.สิงหนคร และนายกฤตภาส สนิทมิสโส เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา ศูนย์ดินปุ๋ย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ย ฮอร์โมน ไตรโคเดอร์ม่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้กำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ แก่กลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาชีพแก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในส่วนของภาคเกษตรกรรมการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้จัดตั้งส่วนราชการใหม่ได้แก่ กองส่งเสริมการเกษตร เพื่อจะได้ขับเคลื่อน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาจากการประกอบอาชีพร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องบำรุงความรู้ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์