โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 13 (กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพมุสลิมะฮ์จังหวัดสงขลา) หลักสูตร "การใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทันและป้องการ Hate speech"

    2022-06-13 10:59:44
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการเปิด โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 13 (กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพมุสลิมะฮ์ วัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สงขลา ได้ดำเนินโครงการในงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมให้มี ความรู้ความสามารถในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างรู้เท่าทันและมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากข่าวสารที่ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้ตลอดจนการป้องกันข้อมูลที่สร้างความเกลียดชังอันจะนำมาซึ่งความแตกแยก ในสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อสตรีมุสลิมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม // ภาพ - ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา