การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 จังหวัดสงขลา

    2022-06-13 14:48:40
    วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานที่มีผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ดีเด่น ประจำปี 2564 โดยกำหนดการคัดเลือก 3 ระดับ ประกอบด้วย 1.หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3.อำเภอสะอาด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาในหลายประเด็นสำคัญ อาทิ การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะอนุกรรมการเขต (โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา) // แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)ในระดับพื้นที่ // การติดตามผลการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ผ่านโครงการหน้าบ้านน่ามอง ผู้ว่าฯ ชวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง ประกอบด้วย 1. โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2. กิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน 3. ผลการจัดกิจกรรมขยะทองคำ 4. การดำเนินโครงการถนนสวยประจำท้องถิ่น // การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564-2565 // การปลดล็อคตำแหน่งสายงานผู้บริหาร // และวาระอื่นๆ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา