นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ รองนายกอบจ.สงขลา เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ (สีทาอาคาร) ของบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรม CSR โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-06-15 16:06:32
    วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล // และนายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ (สีทาอาคาร) ของบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรม CSR โครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้กับมัสยิดบ้านด่าน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมัสยิดให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ//ข่าว : กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา