ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565

    2022-06-15 16:11:19
    วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อรับทราบรายงานข้อมูลมูลค่าการค้าชายแดนด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และด่านศุลกากรบ้านประกอบ // หลักการโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต และมาตรการเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ // และกรอบแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหาดใหญ่ -- สงขลา ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2565- - 2570) และร่วมพิจารณาในเรื่อง การขอขยายเส้นทางสัมปทาน สงขลา - สะเดา - ด่านนอก และสงขลา - สะเดา - ปาดังเบซาร์ ของบริษัทโพธิ์ทองขนส่ง (2505) จำกัด #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา