โครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 (พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มและองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน อำเภอหาดใหญ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

    2022-06-15 16:12:56
    วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 (พัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายองค์กรชุมชน อำเภอหาดใหญ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดยมี นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับ และนายพิทักษ์ รอดชู นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพีระพงษ์ บุญเลิศ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 2 นายสุพรชัย ผกาวรรณ สมาชิกสภาอบจ.สงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด อบจ.สงขลา ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มและองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการศึกษาอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆประจำปีงบประมาณ 2565 (พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มและองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน อำเภอหาดใหญ่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ณกรุงเทพมหานคร ชลบุรีระยอง เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 16-20 มิถุนายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มและผู้นำองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 162 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มและองค์กรชุมชน ได้ศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านอาชีพตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาชีวิตตนเองและชุมชน และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนปรับใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา