โครงการจัดงาน "เปิดตำนานลุงเท่ง ประจำปี 2565" ระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2565 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

    2022-06-17 08:35:03
    วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานเปิดตำนานลุงเท่ง ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ, ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทะนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอระโนด, นายสมพงษ์ หนูสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด, นายเอกชัย หมวดจันทร์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสทิงพระ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ // กล่าวต้อนรับ นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ // กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงานในครั้งนี้ จำนวน 400,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนและประชาชน จะได้ตระหนักในคุณค่าทางประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา (อุทยานนกน้ำคูขุด) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา