นายกไพเจน ร่วมสัมมนา การรับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางแก้ปัญหา และอุปสรรค เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

    2022-06-17 10:19:56
    วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “แนวทางการบูรณาการบริหารงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตระหนักรู้ถึงความสำคัญและแสวงหาแนวทางในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเชิงบูรณาการร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการเชิงบูรณาการของหน่วยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ให้สามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา