หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน พื้นที่ภาคใต้ เขต สุขภาพที่ 11 และ 12

    2022-06-17 15:15:05
    วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยาน พื้นที่ภาคใต้ เขต สุขภาพที่ 11 และ 12 โดยมี นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข // เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการบูรณาการร่วมกันในการทำงานระดับภาคใต้ จากหลายหน่วยงาน ณ โรงแรมเรือรัษฏา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง