รองนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา และคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์

    2022-06-20 08:09:06
    วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการประชุม การตรวจพื้นที่ของคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 กรกฏาคม 2565 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา2562 และประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2565 โดย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายนรินทร์ หล้าตัน ผู้อำนวยการสำนักช่าง เข้าร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ร่วมกับจังหวัดสงขลา และคณะส่วนล่วงหน้าในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลา และหอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา