ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมหารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

    2022-06-20 08:19:39
    วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เข้าร่วมการประชุมหารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว รวมถึงภาคเอกชน โดยในที่ประชุมเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีประธานอนุกรรมการคือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อนุกรรมการและเลขานุการคือ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดยนำเรื่องที่เร่งด่วนมาดำเนินการก่อน เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา