ปลัดอบจ.สงขลา เป็นตัวแทนอบจ. ต้อนรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565

    2022-06-20 08:21:47
    วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ของอำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลา แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดให้มีการประเมินด้านต่างๆ จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนา และแก้ไขปรับปรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา