อบจ.สงขลา จัดโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมคริสต์ศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม BP สมิหลาบีช สงขลา

    2022-06-20 08:23:11
    วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อบรมจริยธรรมคุณธรรมคริสต์ศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" โดยมีศาสนาจารย์โมเสส เลิศพฤทธิพร ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระสิริ คณะกรรมการสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ภาคใต้ และคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.ฝ่ายศาสนา สังคม การศึกษา พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ // กล่าวรายงาน โดยมี นางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สงขลา, บุคลากร อบจ.สงขลา และคริสต์ศาสนิกชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา // โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคริสต์ศาสนิกชนในจังหวัดสงขลาได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนในพระคัมภีร์ สำหรับเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ ในการครองตนในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้หลักธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และนำคุณธรรมที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีสติรู้จักแบ่งปันและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน เป็นเงิน 120,000 บาท และได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากคริสตจักรพระสิริ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเยาวชนวัยทำงาน หนุ่มสาว และสถาบันครอบครัว และคณะผู้จัดงาน จำนวน 110 ท่าน #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา