โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM

    2022-06-20 13:50:31
    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 5 พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม // กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการอบรมในรุ่นที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี และสามารถนำมาใช้ในการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเกิดการเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดในการขายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 71 คน #การขายสินค้าออนไลน์ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา