อบจ.สงขลา มุ่งพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร สู่องค์กรแห่งคุณธรรม

    2022-06-20 13:52:06
    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน การอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประวิทย์ เปรื่องการ อดีตผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง // เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ " วินัยการรักษาวินัยตามประมวลจริยธรรม และการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง" คุณธรรมจริยธรรม แม้จะเป็นคุณสมบัติประจำตัวในแต่ละบุคคลก็ตาม แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ก็ย่อมจะต้องมีการพัฒนา เสริมสร้าง เพิ่มพูนให้ดี หรือมั่นคงยิ่งขึ้น จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กรทุกคน ได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา