อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณ จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2565 เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ของคนไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป

    2022-06-21 10:23:38
    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 (เวลา 18.00 น.) ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และกล่าวสนับสนุน ในฐานะที่ อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณ โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการ นายก อบจ.สงขลา, นายวิชัย กุหลาบวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อ.เมืองสงขลา เขต 1, นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อ.เมืองสงขลา เขต 3, นางจารุวรรณ ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, บุคลากร อบจ.สงขลา, คณะกรรมการจัดงาน, แขกผู้มีเกียรติ, ประชาชนชาวสงขลา และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธี นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา // กล่าวต้อนรับ นายคณธร รัตนปราการ นายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา // กล่าวรายงาน โดย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // ประธานในพิธี จุดธูปเทียนและรินน้ำชาทำพิธีเซ่นไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ประกอบพิธีผูกผ้าเสาหลักเมือง และพิธียกเสาเทวดา หรือพิธียกเสาโกเต้ง ร่วมกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา จัดโครงการ "งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2565" ในระหว่างวันที่ 20 - 27 มิถุนายน 2565 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา // โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในการเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง ชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ที่อยู่ร่วมกันได้ ภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมีความสุข ดั่งคำกล่าวที่ว่า "สามหลักผสมเกลียว เป็นหนึ่งเดียว ในบ่อยาง" #180ปีเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา #สงขลาเมืองพหุวัฒนธรรม #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา