อบจ.สงขลา ร่วมทำความเข้าใจ กับ รพ.สต. ในการถ่ายโอนภารกิจ อยู่ภายใต้การดูแลของ อบจ. ซึ่งจะยิ่งเพิ่มการพัฒนาการให้บริการของ รพ.สต. ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

    2022-06-22 09:13:43
    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาซักซ้อมทำความเข้าใจ ในแนวทางการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสุพรชัย ผกาวรรณ ส.อบจ.สงขลา เขต 1 อ.หาดใหญ่ นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา และผู้เข้าร่วมจาก รพ.สต. ในจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ การเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อบจ.สงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรของ รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา