โครงการพัฒนาศักยถาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-06-22 09:14:44
    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การจัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตร "ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมสภาฯ" การจัดอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ โปร่งใสและเป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต // โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบจ.สงขลา จำนวน 73 ท่าน เข้ารับการอบรม มีวิทยากรบรรยาย จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัด อบจ.กระบี่ จาก อบจ.กระบี่, นายเจษฎา จันทร์วีระชัย นิติกรชำนาญการพิเศษ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องออกฟอร์ด ชั้น 1 โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา