อบจ.สงขลา กับบทบาทของ อปท. ต่อการทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากฐานราก ผลักดันแนวคิดที่ได้ นำไปกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หวังเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยไปสู่ประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง

    2022-06-22 09:47:51
    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงาน KKU Public Policy Advocacy Forum ระดมสมองพันธมิตรทางนโยบายสาธารณะเพื่อร่วมขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากฐานราก โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง Chadra 1 โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นว่าการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มความมั่งคั่งให้แก่ประเทศไทยนับจากนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่แต่เดิมมุ่งพัฒนาจากศูนย์กลางไปเป็นการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างบทบาทให้ อปท. มีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากฐานราก จากการค้นคว้าวิจัยพบว่าท้องถิ่นคือกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่งคั่งและช่วยเสริมฐานความมั่นคงและยั่งยืนในระดับชาติ แนวคิดที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเหล่านี้ควรได้รับการนำไปกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถือเป็นพันธมิตรทางนโยบาย (Policy Advocate) ที่สำคัญที่จะร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศที่ประชากรมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา