นายกไพเจน ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ร่วมร่างแผนป้องกันภาวะน้ำแล้ง ภาวะน้ำท่วม ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

    2022-06-25 14:13:08
    วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย - นายบุญธรรม เร็วการ เป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ - นายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล เป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ - นายธันยพัฒน์ มั่นณิชนันท์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ - นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ - นายไพเจน มากสุวรรณ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - นายบัญชา ขวัญยืน เป็นผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ และมีวาระการประชุมที่สำคัญ ๆ ได้แก่ เป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญในปี 2565-2567 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การรายงานความก้าวหน้าการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และการพิจารณา (ร่าง)แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และ (ร่าง)แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา