รองนายกอบจ.สงขลา ร่วมพิธีปิด โครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์

    2022-06-25 14:16:46
    วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นางพรเอื้อ เชื้อเเหลม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //ร่วมพิธีปิด โครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรพัฒนาเกษตรด้วยนวัตกรรมการปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ ด้วยหลักการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เเบบมีส่วนร่วม SDGsPGS กับกลไกครบห่วงโซ่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สู่เกษตรยั่งยืน รุ่นที่1 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเเห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา เเละโครงการพัฒนาเเห่งสหประชาชาติ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างระหว่างวันที่ 21-24 มิย 2565 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา