ปลัดอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามโครงการ

    2022-06-28 15:35:17
    28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ โครงการอบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงาน จัดงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา