นายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network: TCCN 2022)

    2022-07-04 09:36:52
    วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network: TCCN 2022) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม B1-01 KTC World อาคาร UBC 2 (สมัชชาวาณิช 2) กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Creative People : Creative Cities" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้แก่ภาคีเครือข่ายของเมืองเป้าหมายในพื้นที่พิเศษของ อพท. และเมืองอื่น ๆ ในประเทศไทยที่มีความสนใจในการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ภาพ/ข่าว : กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา