พิธีปิดโครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ฯ (รุ่นที่2)

    2022-07-05 09:29:52
    วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิด เเละมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม // พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกอบจ.สงขลา ในโครงการรัตภูมิ เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองอัจฉริยะพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ รุ่นที่2 : หลักสูตรพัฒนาเกษตรด้วยนวัตกรรมการปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ด้วยหลักการสร้างสัมมาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเเละการสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เเบบมีส่วนร่วม SDGsPGS กับกลไกครบห่วงโซ่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สู่เกษตรยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดย อบจ.สงขลา ร่วมกับ สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเเห่งประเทศไทย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตาเเละโครงการพัฒนาเเห่งสหประชาชาติ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเรื่องศาสตร์พระราชากับการเกษตร การพัฒนาเกษตรเเบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านการผลิต การเเปรรูป ช่องทางการตลาด ฯลฯ เพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต่อไป โครงการ : ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว : อภิสิทธิ วงษ์สุวรรณ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา