การประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบ ส่งเสริม ประสานงานและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-07-05 14:39:15
    วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบ ส่งเสริม ประสานงานและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การรวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการพัฒนารายได้ และจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 2. การกำหนดรูปแบบ แนวทางในการดำเนินการพัฒนารายได้ในภาพรวม 3. การกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการสร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการชำระภาษี 4. การเสนอแนะ ให้คำปรึกษา ประสานงาน ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอต่างๆ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 62 กำหนดว่ารัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ และมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561 มาตรา 6 กำหนดว่ารัฐต้องดำเนินนโยบายการคลัง การจัดเก็บรายได้ การบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนมาตรา 8 กำหนดว่ารัฐพึงเสริมสร้างวินัยให้ประชาชนเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรา 64 กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ รวมถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้น อบจ.สงขลา จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบ ส่งเสริม ประสานงานและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขึ้นเพื่อให้การตรวจสอบ ส่งเสริม ประสานงานและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง และเต็มเม็ดเต็มหน่วย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา