องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับวัดนาสีทอง จัดโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

    2022-07-06 15:33:52
    วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดนาสีทอง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา //นายยุทธวีย์ สุนทรภรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาสีทอง // นายวิพากษ์ สาโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาสีทอง // บุคลากร อบจ.สงขลา และประชาชนในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี... นายพิษณุ หลีหีม สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอรัตภูมิ // กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและเห็นคุณค่า อีกทั้งร่วมมือ ร่วมใจกันส่งเสริม สืบทอด ทำนุบำรุงศาสนาและ อนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป // ซึ่งกำหนดจัดงานฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ วัดนาสีทอง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา การจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ถือเป็นประเพณีที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เหตุที่ทำให้เกิดประเพณีเพราะสมัยก่อนมีภิกษุได้เดินไปเหยียบย่ำข้าว กล้าในนาของชาวบ้าน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้อนุญาตให้ภิกษุสามเณร อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน คือในช่วงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปด ถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือน 11 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านพอดี ในช่วงเข้าพรรษานี้ ประชาชนจะนำเทียนไปถวายพระภิกษุ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ตนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ ปฏิภาณ ประดุจขี้ผึ้งที่ใช้ทำเทียนที่ได้จากรังผึ้ง สำหรับประเพณีหล่อเทียนพรรษา นั้น เป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และความสามัคคีของคนในชุมชน #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา