อบจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมวางแนวทางเตรียมรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.

    2022-07-07 09:05:27
    วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ห้องประชุมรัศมี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ หาดใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลาเขตอำเภอหาดใหญ่ ร่วมในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมเป็นผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 6 แห่ง บุคลากรสาธารณสุข และ อสม. จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 23 แห่ง รวมจำนวนกว่า 200 คน สาระสำคัญของการประชุมเป็นการบรรยาย " บทบาทหน้าที่ของ อสม. ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขของ รพ.สต. และ " การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพของชุมชน " เพื่อร่างจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ โดยมีวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา บรรยายให้ความรู้ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา