อบจ.สงขลา เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก และเยาวชน สนับสนุนกิจกรรมพัฒนศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา หวังสร้างให้เป็นคนมีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม

    2022-07-07 09:06:12
    วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2565 ณ สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชนแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำฯ ให้เป็นบุคคลที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ให้แกนนำฯ ได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องสร้างสรรค์ เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ สร้างพื้นฐานการพัฒนากระบวนการกิจกรรมแบบบูรณาการ และให้แกนนำฯ มีจิตอาสาและกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา