การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

    2022-07-09 15:06:41
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ สภา อบจ.สงขลา ได้ร่วมกันพิจารณาในระเบียบวาระที่สำคัญดังนี้ 1. ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 2. ญัตติขออนุมัติการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรณีโรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา (อายุสัญญาเช่าเกิน 3 ปี) (กองคลัง) 3. ญัตติขอความเห็นชอบการให้เช่าที่ดินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินป่าคลองล่าปัง ให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น (โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล) (กองคลัง) 4. ญัตติขอความเห็นชอบร่างบันทึกความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบูรณาการด้านการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล และวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) (สำนักปลัด) 5. ญัตติขอความเห็นชอบในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 6. ญัตติขอความเห็นชอบรับโอนที่ดินเพื่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา