อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณ ให้ รพ.เทพา จัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลท่าม่วง

    2022-07-09 15:10:23
    วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลท่าม่วง นิคมสร้างตนเองเทพา อ.เทพา จ.สงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวรพงศ์ ปราบ ส.อบจ.สงขลา เขต 1 อ.เทพา นายศิริชัย หนิมา ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อ.เทพา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลท่าม่วง มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 17,442 คน มีจำนวนประชากรคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 256 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.19 มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวทางร่างกาย และมีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการใช้กายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ เพื่อเพิ่มอิสระในการดำรงชีวิตประจำวัน ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดการพึ่งพิง ลดการเกิดภาวะทุพลภาพ และพิการอย่างถาวร อบจ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณให้กับ รพ.เทพา ในการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลท่าม่วง นอกจากจะเป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลท่าม่วง และพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลกันเอง สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนได้ต่อไป พัฒนาให้สงขลาก้าวสู่เมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล ตามนโยบาย “รวมพลัง ร่วมสร้างสุขชุมชน” ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา