นายกไพเจน นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาความต้องการของประชาชนพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ ในกิจกรรม อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2022-07-09 15:17:12
    วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร อบจ.สงขลา ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธ์ุ เพื่อเข้าร่วมในโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมในภาคเช้า : อบจ.สงขลา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนเพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน เช่น บริการตัดผม/เสริมสวยฟรี โดยโรงเรียนเสริมสวยดาวสยาม, บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, รับลงทะเบียนหางานและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง โดยจัดหางานจังหวัดสงขลา, การให้คำแนะนำและส่งเสริมด้านการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอกระแสสินธุ์, ประชาสัมพันธ์การใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการสาขากระแสสินธุ์, ให้คำแนะนำการชำระภาษีรถ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา, แจกกล้าพันธุ์ไม้ โดยศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 9 สงขลา, การให้คำแนะนำการส่งเสริมอาชีพ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระแสสินธุ์, ในส่วนของ อบจ.สงขลา ให้บริการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการการแพทย์แผนไทย บริการด้านกายภาพบำบัด การให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมาย การให้คำแนะนำและบริการรับชำระภาษี การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ การแสดงดนตรีสดของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจากกลุ่ม OTOP และจากประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมในภาคบ่าย : เปิดเวทีการร่วมเสวนา นำโดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร // สมาชิกสภา อบจ.สงขลา // นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์ // หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาความต้องการ และความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และผลักดันโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์ ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา