โครงการจัดงานวันฮารีรายอ ประจำปี 2565

    2022-07-11 06:50:14
    วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวันรายออีดิลอัฎฮา ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร กำเนิดผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตที่ 6 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุลฮูดา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี... โต๊ะอิหม่าม มัสยิดดารุลฮูดา // กล่าวต้อนรับวันฮารีรายอ นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ // กล่าวต้อนรับพบปะประชาชนและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวมุสลิมได้มีโอกาสสืบทอดและปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดองและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่งดงามของจังหวัดสงขลา โครงการวันรายออีดิลอัฎฮา ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวนเงิน 100,000 บาท // โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้มีโอกาสทำความดีในเดือนซุลหิจญะห์ ซึ่งเป็นเดือนที่มุสลิมเดินทางไปทำฮัจญ์ที่นครมักกะห์ กิจกรรมสำคัญประจำวันอีดนี้คือการเชือดสัตว์พลีเพื่ออัลลอฮ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา สะท้อนถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย ณ มัสยิดอารุลฮูดา (โปะหมอ) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โครงการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) #วันฮารีรายอประจำปี2565 #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา