โครงการจัดงานวันฮารีรายอ ประจำปี 2565 ณ มัสยิดท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

    2022-07-11 06:57:57
    วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวันรายออีดิลอัฎฮา ประจำปี 2565 นายพิษณุ หลีหีม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอรัตภูมิ เขต 2 // กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดท่าชะมวง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ และพี่น้องชาวอำเภอรัตภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวมุสลิมได้มีโอกาสสืบทอดและปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม และเพื่อส่งเสริมความสามัคคีปรองดองและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ที่งดงามของจังหวัดสงขลา กิจกรรมภายในงาน : การอ่านคุตบ๊ะ (ตักเตือนเรื่องความดี) // กล่าวประวัติของการฮัจยี // ละหมาดซุฮ์รี // ละหมาดอัศรี // กิจกรรมของเยาวชน การแสดงต่างๆ ในกรอบมุสลิม // กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนชายคามัสยิด // กิจกรรมผูกสัมพันธ์กับศาสนาอิสลามในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง โครงการวันรายออีดิลอัฎฮา ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จำนวนเงิน 100,000 บาท // โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนในเขตอำเภอรัตภูมิ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้มีโอกาสทำความดีในเดือนซุลหิจญะห์ ซึ่งเป็นเดือนที่มุสลิมเดินทางไปทำฮัจญ์ที่นครมักกะห์ กิจกรรมสำคัญประจำวันอีดนี้คือการเชือดสัตว์พลีเพื่ออัลลอฮ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา สะท้อนถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย ณ มัสยิดท่าชะมวง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โครงการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) #วันฮารีรายอประจำปี2565 #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา